Logo
Hamburger icon Close icon
Go to top
WYNIKI WYSZUKIWANIA:
Pewniaki maturalne z chemii - zadania, których możesz spodziewać się niemal na 100%

Pewniaki maturalne z chemii - zadania, których możesz spodziewać się niemal na 100%

Przystępując do matury z chemii, każdy uczestnik stoi przed wyzwaniem rozwiązywania zadań. Rozumienie i opanowanie dwóch głównych typów zadań – zamkniętych i otwartych – jest kluczowe dla sukcesu. Zadania zamknięte testują twoją zdolność do szybkiego rozpoznawania i stosowania wiedzy w praktyce, podczas gdy zadania otwarte pozwalają wykazać się zdolnością analitycznego myślenia i głębokiego zrozumienia materiału.


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcej


I chociaż w teorii nie wiesz na jakie zadania konkretnie trafisz, jest pewien sposób, aby przygotowując się do egzaminu skupić się bardziej na tych zagadnieniach, które pojawiają się częściej niż inne, czyli na tzw. pewniakach maturalnych. W tym artykule znajdziesz przegląd tego typu zadań wraz z przykładami, co z pewnością pozwoli Ci lepiej przygotować się do ich rozwiązywania.

Egzamin maturalny z chemii

Przegląd “pewniaków maturalnych” z chemii rozszerzonej

Stechiometria

Stechiometria to podstawa chemii, zajmująca się ilościowymi relacjami w reakcjach chemicznych. To tu uczymy się, jak przeliczać masy substancji na mole, jak obliczać skład procentowy związków czy jak stosować prawo zachowania masy. Opanowanie stechiometrii jest kluczowe, ponieważ stanowi fundament dla bardziej zaawansowanych zagadnień.

Pewniaki maturalne:

1. Procent masowy elementu: Jaki jest procent masowy wapnia w wapniaku (CaCO₃)?

 1. 40%
 2. 20%
 3. 50%
 4. 30%

2. Obliczanie moli: Ile moli cząsteczek wody zawiera 180g H₂O?

 1. 5 mol
 2. 10 mol
 3. 20 mol
 4. 15 mol

3. Równanie reakcji: Które równanie reakcji dobrze ilustruje spalanie propanu (C₃H₈)?

 1. C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O
 2. 2C₃H₈ + 7O₂ → 6CO + 8H₂O
 3. C₃H₈ + 3O₂ → 3CO + 4H₂O
 4. C₃H₈ + O₂ → CO₂ + H₂O

4. Obliczanie objętości gazów: Jaką objętość (w warunkach normalnych) zajmuje tlen wydzielony podczas rozkładu 122g KClO₃?

5. Molowa masa gazów: Jaka jest molowa masa gazu, jeśli 2,24 dm³ tego gazu (w warunkach normalnych) waży 4,8g?

6. Reakcje w roztworach: Ile gramów AgNO₃ potrzeba, aby w pełni zareagować z 0,5 mola Cl⁻ w roztworze?

Przeprowadzanie doświadczenia chemicznego

Termochemia

Termochemia bada zmiany energii towarzyszące reakcjom chemicznym. To tu poznajemy takie pojęcia jak entalpia, energia wewnętrzna, ciepło reakcji czy prawa termodynamiki. Zrozumienie termochemii jest kluczowe, aby móc przewidywać, czy i w jakich warunkach reakcja chemiczna może zachodzić.

Pewniaki maturalne:

1. Entalpia reakcji: Która reakcja ma największą entalpię tworzenia?

 1. H₂O(l)
 2. CO₂(g)
 3. O₂(g)
 4. N₂(g)

2. Energia aktywacji: Która reakcja wymaga największej energii aktywacji?

 1. Spalanie metanu
 2. Rozkład wody nadtlenkowej
 3. Fotosynteza
 4. Reakcja sodu z wodą

3. Ciepło reakcji: Jakie jest ciepło reakcji dla spalania 1 mola metanu, jeśli ΔH = -890 kJ/mol?

 1. -890 kJ
 2. -445 kJ
 3. 890 kJ
 4. 445 kJ

4. Zmiana entalpii: Oblicz zmianę entalpii dla reakcji spalania etanolu, wiedząc, że entalpia tworzenia CO₂ wynosi -393,5 kJ/mol, a H₂O -241,8 kJ/mol.

5. Przemiany fazowe: Ile energii jest potrzebne do stopienia 50g lodu o temperaturze -10°C?

6. Bilans energetyczny reakcji: Napisz równanie bilansu energetycznego dla reakcji syntezy amoniaku z azotu i wodoru.


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcej


Kinetyka Chemiczna

Kinetyka chemiczna skupia się na badaniu szybkości, z jaką przebiegają reakcje chemiczne oraz czynnikach, które te szybkości determinują. Rozumienie mechanizmów reakcji, roli katalizatorów, czy wpływu temperatury na szybkość reakcji, to podstawy, które pomogą ci analizować i przewidywać przebieg reakcji.

Pewniaki maturalne:

1. Czynniki wpływające na szybkość reakcji: Który z poniższych czynników najbardziej zwiększa szybkość reakcji chemicznej?

 1. Zmniejszenie stężenia reagentów
 2. Obniżenie temperatury
 3. Dodanie katalizatora
 4. Zwiększenie objętości naczynia reakcyjnego

2. Równanie szybkości reakcji: Dla reakcji A + B → C, które równanie najlepiej opisuje szybkość reakcji?

 1. v = k[A]
 2. v = k[B]
 3. v = k[A][B]
 4. v = k[A]²[B]

3. Półtrwanie reakcji: Jeśli półtrwanie reakcji pierwszego rzędu wynosi 10 minut, ile czasu potrzeba, aby stężenie substratu zmniejszyło się o 75%?

 1. 10 minut
 2. 20 minut
 3. 30 minut
 4. 40 minut

4. Mechanizmy reakcji: Zaproponuj mechanizm reakcji dla rozkładu ozonu do tlenu.

5. Wpływ katalizatora: Jak wprowadzenie katalizatora wpłynie na szybkość reakcji hydrolizy estru i dlaczego?

6. Eksperymentalne oznaczanie szybkości reakcji: Jak można eksperymentalnie oznaczyć szybkość reakcji między roztworem kwasu solnego a magnezem?

Rozwiązywanie zadań maturalnych z chemii

Równowaga Chemiczna

Równowaga chemiczna to stan, w którym szybkości reakcji w obu kierunkach są równe, a stężenia reagentów i produktów pozostają stałe. Zrozumienie, jak zmiany warunków (ciśnienie, temperatura, stężenie) wpływają na położenie równowagi, jest niezbędne do kontrolowania przebiegu reakcji chemicznych.

Pewniaki maturalne:

1. Obliczanie stałej równowagi: Mając dane stężenia substratów i produktów reakcji A + 2B ↔ 3C, oblicz wartość stałej równowagi reakcji.

2. Zasada Le Chateliera: Opisz, jak zmiana ciśnienia wpłynie na równowagę w reakcji N₂(g) + 3H₂(g) ↔ 2NH₃(g), i dlaczego.

3. Analiza równowagi: Na podstawie danych termodynamicznych ocen, w jakim kierunku przesunie się równowaga reakcji CO₂(g) + H₂(g) ↔ CO(g) + H₂O(g) przy podwyższeniu temperatury.

4. Obliczanie pH w równowadze: Oblicz pH roztworu, w którym równowaga między kwasem a jego anionem jest zachowana.

5. Wpływ ciśnienia na równowagę: Jak zmiana ciśnienia wpłynie na równowagę syntezy amoniaku i dlaczego?

6. Stała równowagi a temperatura: Jak zmiana temperatury wpłynie na wartość stałej równowagi dla endotermicznej reakcji rozkładu węglanu wapnia?

Elektrochemia

Elektrochemia łączy chemię z fizyką, bada procesy, w których przepływ elektronów (prąd elektryczny) jest bezpośrednio związany z reakcjami chemicznymi. Rozumienie, jak budować i analizować ogniwa elektrochemiczne, oraz zasady elektrolizy, jest kluczowe dla zrozumienia wielu procesów przemysłowych i biologicznych.

Pewniaki maturalne:

1. Projektowanie ogniwa galwanicznego: Zaprojektuj ogniwo galwaniczne wykorzystujące pary redoks Fe²⁺/Fe oraz Cu²⁺/Cu, opisz jego działanie i napisz równanie całkowitej reakcji.

2. Obliczenia elektrochemiczne: Oblicz, ile gramów srebra wytrąci się na katodzie podczas elektrolizy roztworu azotanu srebra, jeśli przez roztwór przepłynie ładunek 96500 C.

3. Analiza procesu elektrolizy: Wyjaśnij, jakie produkty powstaną na anodzie i katodzie podczas elektrolizy wodnego roztworu NaCl i dlaczego.

4. Obliczenia potencjału ogniwa: Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa zbudowanego z półogniw Zn²⁺/Zn i Cu²⁺/Cu.

5. Korozja metali: Wyjaśnij, jak korozja żelaza jest procesem elektrochemicznym i jakie środki mogą być stosowane do jej zapobiegania.

6. Elektroliza soli: Napisz równania półreakcji zachodzących na elektrodach podczas elektrolizy roztworu KBr.


Matura z chemii - poziom rozszerzony

Przygotuj się do matury z chemii bez stresu! Opanuj materiał we własnym tempie, naucz się rozwiązywać typowe zadania pojawiające się w arkuszach maturalnych i zapomnij o poprawce! Dowiedz się więcej


Kwasy i Zasady

Kwasy i zasady to jedne z najważniejszych koncepcji w chemii, umożliwiające zrozumienie szerokiej gamy zjawisk, od reakcji chemicznych po procesy biologiczne. Zrozumienie definicji kwasów i zasad, teorii dysocjacji, a także sposobów obliczania pH, jest fundamentem dla wielu dziedzin chemii.

Pewniaki maturalne:

1. Obliczenia pH: Oblicz pH roztworu, w którym stężenie jonów H₃O⁺ wynosi 1 × 10⁻⁴ M.

2. Dysocjacja kwasu: Napisz równanie dysocjacji kwasu octowego i oblicz stałą dysocjacji na podstawie podanych danych.

3. Bufory: Wyjaśnij, jak działa bufor octanowy i jak zmieni się jego pH po dodaniu niewielkiej ilości silnego kwasu.

4. Dysocjacja wielostopniowa: Napisz równania dysocjacji dla kwasu fosforowego i oblicz pH roztworu, wiedząc, że pierwsza stała dysocjacji wynosi 7,5 × 10⁻³.

5. Hydroliza soli: Oblicz pH roztworu octanu sodu, wiedząc, że stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,8 × 10⁻⁵.

6. Bufory: Wyjaśnij, jak przygotować bufor o pH 4,5, korzystając z kwasu octowego i octanu sodu. Jakie stężenia składników są potrzebne?

Pozna więcej pewniaków i naucz się je rozwiązywać

Przedstawione powyżej przykłady zadań to oczywiście nie wszystkie pewniaki, które mogą pojawić się na maturze z chemii. Jeżeli chcesz mieć pewność, że opanujesz je w dostatecznym stopniu rozwiązuj jak najwięcej zadań z archiwalnych arkuszy egzaminacyjnych, które możesz pobrać w sieci. Jeżeli chcesz z kolei poznać przykłady rozwiązań zadań maturalnych sprawdź nasz kurs Matura z chemii poziom rozszerzony.


Opublikowane 8 kwietnia 2024 r. w kategorii: Rozwój osobisty


ŚCIEŻKA KARIERY
Users icon 13130 uczestników
Watch icon 79 godzin
Video icon 708 wykładów

Twórz atrakcyjne i funkcjonalne strony internetowe z użyciem nowoczesnych technik. Opanuj kluczowe podstawy, niezbędne narzędzia i zacznij tworzyć wspaniałe strony! Dowiedz się więcej

Interesują Cię nowe technologie?

Zapisz się do naszego newslettera!